Wedstrijdvoorwaarden (NL)

ARTIKEL 1 - Organisator

De wedstrijd wordt georganiseerd door UNITED SOFT DRINKS B.V., met maatschappelijke zetel te Reactorweg 69, 3504 AA Utrecht, Nederland (hierna de ‘Organisator’).

Dit reglement bevat de voorwaarden en de regels die worden toegepast op de wedstrijd.

Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme van de wedstrijd of de modaliteiten van selectie, noch telefonisch, noch schriftelijk.

ARTIKEL 2 - Deelname

Elke deelnemer aan de actie dient woonachtig te zijn op een Belgisch of Nederlands (post)adres.

Alleen natuurlijke personen met een minimumleeftijd van 15 jaar, kunnen aan de wedstrijd deelnemen. Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de wedstrijd als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan de wedstrijd gaat de Organisator ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. De deelnemers moeten op elk moment in staat zijn om hun identiteit en leeftijd te bewijzen. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

Volgende personen zijn uitgesloten van deelname:

De deelnemer is geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan de Organisator voor deelname aan de wedstrijd.

Wie een prijs wint, zonder volledig te voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding of enig verhaal.

De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten die de voorwaarden van dit reglement niet naleven of die het systeem misbruiken of manipuleren, of bedrog of fraude plegen.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen met de website en/of het mailsysteem. Hij kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele incompatibiliteit tussen de voor de wedstrijd gebruikte technologie en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.

ARTIKEL 3 - Wijze van deelname

Bij aankoop van bepaalde Sportwater 0,5 L producten ontvangt men een speciale actieverpakking die aan de binnenzijde een unieke code bevat van 8 digits. De deelnemer moet deze code ingeven op de website www.gettheflow.eu. Daarna dient de deelnemer een kennisvraag te beantwoorden en zijn persoonlijke gegevens in te vullen op het deelnameformulier. Bij een juist antwoord op de kennisvraag en een volledig en correct ingevuld deelnameformulier, kan de deelnemer binnen de actieperiode een Sportwater SUP board of een microfiber handdoek winnen.

Het is een deelnemer toegestaan vaker dan eenmaal deel te nemen aan ‘de actie’. Een unieke code kan slechts eenmaal worden gebruikt en dit tot 31/05/2019.

ARTIKEL 4 - Prijs

Volgende prijzen kunnen gewonnen worden (zolang de voorraad strekt) : SUP board (incl. peddel, pomp en opbergzak) of een microfiber handdoek.

United Soft Drinks is niet verantwoordelijk voor het niet meer leverbaar zijn van SUP boards binnen de actieperiode. Bij winst van een SUP board of een microfiber handdoek, ontvangt de winnaar deze prijs in de maand mei.

De prijzen zijn persoonlijk, niet overdraagbaar, niet ruilbaar en niet omzetbaar in geld.

Geenszins kan worden verondersteld dat de Organisator bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs zou verlenen of toekennen.

ARTIKEL 5 - Actieperiode

De volledige actie loopt van 11 maart 2019, 16.00 uur tot en met 31 mei 2019, 14.00 uur.

ARTIKEL 6 - Winnaars

De winnaars zullen per mail op de hoogte worden gebracht van hun prijs via het e-mailadres dat middels het deelnameformulier voor de wedstrijd werd opgegeven. In de e-mail van de Organisator worden onder andere ook de verdere stappen aangekondigd.

De beslissing van de Organisator betreffende de bepaling van de winnaar is onherroepelijk en definitief.

ARTIKEL 7 - Aansprakelijkheid

Behoudens grove of opzettelijke fout, kunnen noch United Soft Drinks, noch haar personeelsleden, noch derden waarop in het kader van deze wedstrijd een beroep wordt gedaan, verantwoordelijk worden gesteld voor elke eventuele schade van welke aard ook, die zou voortvloeien uit de organisatie van de wedstrijd, met inbegrip van de deelname aan de wedstrijd, aanduiding van de winnaars en de aanvaarding van de prijs. De Organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

Druk-, spel-, of andere fouten, alsook technische problemen kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de Organisator.

Onder datzelfde voorbehoud kunnen noch United Soft Drinks noch voornoemde personen verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen of fouten bij post- en verzendingsdiensten.

United Soft Drinks is niet verantwoordelijk voor enig lichamelijk letsel dat door gebruik van de SUP boards of microfiber handdoeken zou worden veroorzaakt.

ARTIKEL 8 - Persoonsgegevens

Door deel te nemen aan de wedstrijd stemt de deelnemer ermee in dat zijn persoonlijke gegevens (naam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, adres) worden verwerkt door United Soft Drinks B.V., de verantwoordelijke voor de verwerking, in overeenstemming met de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De gegevens die door de deelnemer worden meegedeeld worden uitsluitend verwerkt voor het beheer van actie en de toekenning van de prijzen aan de winnaars.

Elke deelnemer heeft het recht zijn persoonlijke gegevens op elk moment in te kijken en/of ze te laten corrigeren op eenvoudig schriftelijk verzoek aan de Organisator op het volgende adres: info@usd.nl .

De gegevens worden niet aan derden doorgegeven en worden bewaard zolang noodzakelijk voor het organiseren van de wedstrijd.

De volledige privacy policy zoals toegepast door United Soft Drinks staat op

ARTIKEL 9 - Toezicht

De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de actie. Ze heeft het recht om in geval niet aan de voorwaarden is voldaan, of in geval van misbruik, misleiding, bedrog of kwade trouw de deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd. In die gevallen heeft ze eveneens het recht om de teruggave van de prijs te vragen aan de deelnemer, alsook een schadevergoeding voor geleden schade.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen, opschorting of annulering. De deelnemers kunnen geen aanspraak maken op een schadevergoeding.

De resultaten van de wedstrijd zijn bindend en onherroepelijk en kunnen niet worden aangevochten.

ARTIKEL 10 - Klachten

Bij klachten over deze wedstrijd dient er contact opgenomen te worden met Organisator en dit per post of via e-mail naar:
UNITED SOFT DRINKS B.V.
t.a.v. MARKETING AA DRINK BENELUX
Reactorweg 69
3504 AA Utrecht (Nederland)
info@usd.nl

Enkel klachten die ontvangen worden via dit kanaal en niet later dan 10 dagen na afsluiten van de wedstrijd. Elke klacht die buiten deze termijn werd verstuurd, wordt niet in aanmerking genomen.

ARTIKEL 11 - Toepasselijk recht en bevoegdheid

Dit reglement valt onder de Nederlandse wetgeving en wordt geïnterpreteerd of uitgevoerd conform het Nederlands recht. De rechtbanken van het rechtsgebied van de zetel van de Organisator zijn als enige bevoegd voor het beslechten van eventuele geschillen die kunnen voortvloeien uit deze wedstrijd, of uit de interpretatie of toepassing van dit reglement.


Conditions de l'action (FR)

ARTICLE 1 - Organisateur

Le concours est organisé par UNITED SOFT DRINKS B.V., dont le siège social se situe Reactorweg 69 à Utrecht, Pays-Bas (ci-dessous appelé “Organisateur”).

Le présent règlement reprend les conditions et règles qui s’appliquent à ce concours.

Aucune correspondance ne sera échangée par rapport au règlement, aux questions, au mécanisme du concours ou aux modalités de sélection, que ce soit par téléphone ou par écrit.

ARTICLE 2 - Participer

Tout participant à l’action doit être domicilié à une adresse (postale) belge ou néerlandaise.

Seules les personnes physiques âgées de 15 ans au moins peuvent participer au concours. Les mineurs ne peuvent participer au concours que moyennant l’autorisation expresse de leurs parents ou de leur tuteur. Lorsqu’un mineur participe au concours, l’Organisateur part du principe qu’il dispose de l’autorisation de ses parents/son tuteur. Les participants doivent à tout moment pouvoir prouver leur identité et leur âge. Si le mineur ne peut pas présenter cette autorisation, il peut à tout moment se voir interdire de poursuivre la participation au concours ou retirer le droit à un prix.

Les personnes suivantes ne peuvent participer:

Le participant au concours ne doit s'acquitter d'aucune somme ou contribution envers l'Organisateur.

Le vainqueur d'un prix qui ne remplit pas les conditions de participation perd automatiquement son droit au prix sans explication et sans compensation.

L’Organisateur se réserve le droit d’exclure les participants qui ne respectent pas les conditions du présent règlement, qui abusent du système ou le manipulent, ou qui s’adonnent à la tricherie ou à la fraude.

L’Organisateur décline toute responsabilité en cas de problèmes techniques avec le site Internet et/ou le système de courrier électronique. De même, il ne peut être tenu responsable d’une éventuelle incompatibilité entre la technologie utilisée pour le concours et la configuration du matériel et/ou du logiciel utilisée par le participant.

ARTICLE 3 - Mode de participation

BA l'achat de certains produits Sportwater 0,5 L, on reçoit un pack spécial d'action qui contient un code unique à l'intérieur. Le participant doit introduire ce code sur le site web www.gettheflow.eu. Il doit ensuite répondre à une question et remplir ses coordonnées sur le formulaire de participation. En cas de bonne réponse et si le formulaire est correctement rempli, le participant peut remporter pendant la période de l'action une planche SUP Sportwater ou une serviette en microfibre.

Un participant peut participer plusieurs fois à l'action. Un code unique ne peut cependant être utilisé qu'une seule fois jusqu'au 31/05/2019.

ARTICLE 4 - Prix

Les prix suivants peuvent être remportés (jusqu'à épuisement des stocks) : une planche SUP (pagaie, pompe et sac de rangement inclus) ou une serviette en microfibre.

United Soft Drinks n’est pas responsable d'une éventuelle rupture de stock des planches SUP ou de la serviette en microfibre durant la période de l’action. En cas de victoire, gagnant recevra son prix au mois de mai.

Les prix sont personnels, incessibles, inéchangeables et ne peuvent être convertis en argent.

Il ne peut être question que l'Organisateur accorde des services ou des produits supplémentaires au prix.

ARTICLE 5 - Période de l’action

L'action a lieu du 11 mars 2019 à 16h00 jusqu'au 31 mai 2018 à 14h00.

ARTICLE 6 - Gagnants

Les gagnants seront informés par e-mail du prix remporté via l’adresse e-mail fournie dans le formulaire de participation au concours. L’e-mail de l’Organisateur mentionne notamment également les prochaines étapes.

La décision de l’Organisateur par rapport à la désignation du gagnant est irrévocable et définitive.

ARTICLE 7 - Responsabilité

Sous réserve de faute grave ou intentionnelle, ni United Soft Drinks, ni les membres de son personnel ni des tiers auquel il est fait appel dans le cadre de ce concours ne peuvent être tenus pour responsables de tout dégât de quelque nature que ce soit résultant de l'organisation du concours, y compris la participation au concours, la désignation des vainqueurs et l'acceptation du prix. L'Organisateur ne peut être tenu pour responsable de tout manquement au prix ou si le prix ne correspond pas aux attentes.

Des fautes d'impression ou d'orthographe ainsi que quelque problème technique que ce soit ne peuvent être invoqués pour obliger l'Organisateur à quoi que ce soit.

Sous ces mêmes réserves, ni United Soft Drink ni les personnes citées ne peuvent être tenues pour responsables d'éventuels retards ou erreurs des services de la poste ou de livraison.

United Soft Drink décline toute responsabilité pour toute forme de lésion corporelle causée par l'utilisation des planches SUP ou de la serviette en microfibre.

ARTICLE 8 - Données à caractère personnel

Par sa participation au concours, le participant accepte que ses données à caractère personnel (nom, prénom, adresse e-mail, date de naissance, numéro de téléphone et adresse) soient traitées par United Soft Drinks B.V., le responsable du traitement, conformément au Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Les données communiquées par le participant sont exclusivement traitées pour la gestion de l’action et l'attribution des prix aux gagnants.

Chaque participant a à tout moment le droit de consulter ses données à caractère personnel et/ou de les faire rectifier sur simple demande écrite à l’Organisateur à l’adresse suivante : info@usd.nl .

Les données ne sont pas transmises à des tiers et sont conservées tant que l’organisation du concours le nécessite.

La politique de confidentialité complète, telle qu'elle est appliquée par United Soft Drinks, est disponible sur

ARTICLE 9 - Surveillance

L'Organisateur veille au déroulement correct de l'action. Il a le droit d'exclure un participant si celui-ci ne satisfait pas aux conditions ou en cas d'abus, de tricherie, de mensonge ou de mauvaise foi. Dans ces cas, il a également le droit d'exiger que le vainqueur renvoie son prix et de réclamer des dommages.

En participant, le participant marque son accord avec le règlement du concours.

L'Organisateur se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications au règlement du concours au sujet des prix et de modifier, prolonger ou annuler le concours en cas de force majeure pour des raisons de programmation, techniques ou d'organisation.

Les résultats du concours obligent les parties et sont sans appel. Ils ne peuvent être contestés.

ARTICLE 10 - Plaintes

En cas de plainte, il est nécessaire de prendre contact avec l'Organisateur par courrier postal adressé :
UNITED SOFT DRINKS B.V.
À l’attention de MARKETING AA DRINK BENELUX
Reactorweg 69
3504 AA Utrecht (Pays-Bas)
info@usd.nl

Seules les plaintes reçues par cette voie au plus tard 10 jours après la fin du concours seront prises en considération.

ARTICLE 11 - Droit applicable et compétence

Le présent règlement est régi par la législation néerlandaise et est interprété ou exécuté conformément au droit néerlandais. Les tribunaux de la juridiction du siège de l’Organisateur sont les seuls à avoir la compétence de régler les éventuels litiges susceptibles de découler du présent concours ou de l’interprétation ou de l'application du présent règlement.

Privacy Policy (NL)

Persoongegevens die worden verwerkt:

United Soft Drinks B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van United Soft Drinks B.V, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op een van de websites aan United Soft Drinks B.V. verstrekt. United Soft Drinks B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Waarom United Soft Drinks B.V. gegevens nodig heeft:

United Soft Drinks B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikbaar bent.

United Soft Drinks B.V. gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

Hoe lang United Soft Drinks B.V. gegevens bewaart:

United Soft Drinks B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Afhankelijk van het doel waarvoor uw gegevens worden gebruikt, hanteren wij een bewaartermijn van minimaal 3 maanden tot maximaal 1 jaar. Persoonsgegevens die voor servicedoeleinden worden gebruikt, zullen 3 maanden na afronding van de doelstelling worden vernietigd. Persoonsgegevens, waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, worden vernietigd na afloop van de hier voor geldende wettelijke bewaartermijn.

Geregistreerde persoonsgegevens in uw AA Drink webshop account, kunt u zelf beheren.

Delen met anderen:

United Soft Drinks B.V. verstrekt uw gegevens niet aan anderen, tenzij binnen de gestelde bewaartermijn aan een wettelijke verplichting moet worden voldaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@usd.nl. United Soft Drinks B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen:

United Soft Drinks neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. United Soft Drinks B.V. maakt voor haar websites gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door United Soft Drinks B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via: info@usd.nl.

United Soft Drinks B.V. is als volgt te bereiken:
Reactorweg 69
3542 AD Utrecht


Privacy Policy (FR)

Données à caractère personnel qui sont traitées :

United Soft Drinks B.V. peut traiter vos données à caractère personnel, parce que vous utilisez les services de United Soft Drinks B.V. et/ou parce que vous nous les fournissez vous-même en remplissant un formulaire de contact sur l’un des sites internet de United Soft Drinks B.V. United Soft Drinks B.V. peut traiter les données à caractère personnel suivantes :

Pourquoi United Soft Drinks B.V. a besoind de ces données :

United Soft Drinks B.V. traite vos données à caractère personnel afin de pouvoir vous contacter par téléphone si vous en faites la demande et/ou de pouvoir vous contacter par écrit (par courriel ou par courrier) si vous ne pouvez être joint par téléphone.

United Soft Drinks B.V. utilise ces données pour les finalités suivantes :

Pendant combien de temps United Soft Drinks B.V. conservce-t-elle les données :

United Soft Drinks B.V. ne conserve pas vos données à caractère personnel plus longtemps que strictement nécessaire. En fonction de la finalité pour laquelle vos données sont utilisées, nous utilisons une période de conservation de 3 mois au minimum à 1 an au maximum. Les données à caractère personnel utilisées à des fins de service seront détruites 3 mois après l’achèvement de la finalité. Les données à caractère personnel pour lesquelles un délai de conservation légal s’applique seront détruites après l’expiration du délai de conservation légal applicable en l’espèce.

Vous pouvez gérez vous-même les données à caractère personnel de votre compte de boutique en ligne AA Drink.

Partager avec d'autres :

United Soft Drinks B.V. ne communique pas vos données à des tiers, à moins qu’une obligation légale ne doive être respectée dans le délai de conservation fixé.

Accéder aux, modifier ou supprimer des données :

Vous disposez du droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données à caractère personnel. Vous pouvez envoyer une demande d’accès, de correction ou de suppression à :info@usd.nl. United Soft Drinks B.V. répondra à votre demande dès que possible, mais dans un délai de 4 semaines.

Protéger :

United Soft Drinks prend au sérieux la protection de vos données, et prend les mesures appropriées pour éviter tout abus, perte, accès non autorisé, divulgation non désirée et modification non autorisée. United Soft Drinks B.V. utilise pour ses sites internet un certificat SSL fiable, afin de garantir que vos données à caractère personnel ne tombent pas entre de mauvaises mains.

United Soft Drinks prend au sérieux la protection de vos données, et prend les mesures appropriées pour éviter tout abus, perte, accès non autorisé, divulgation non désirée et modification non autorisée. United Soft Drinks B.V. utilise pour ses sites internet un certificat SSL fiable, afin de garantir que vos données à caractère personnel ne tombent pas entre de mauvaises mains.

United Soft Drinks B.V. peut être joint comme suit :
Reactorweg 69
3542 AD Utrecht

Boîte postale 40225
3504 AA Utrecht

Téléphone :: 030-2410590
E-mail adres: info@usd.nl